Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

És un òrgan formal on estan representats els diferents sectors que intervenen en el funcionament de la nostra llar d’infants.

Quines són les seves funcions?

 • Conèixer i valorar la programació general anual del centre.
 • Ser informat del nomenament i cessament de la direcció del centre.
 • Vetllar perquè el procés d’admissió d’infants a la llar es faci d’acord amb el que estableix la Llei i les disposicions corresponents.
 • Conèixer la situació de baixa i alta d’alumnes i vetllar perquè s’atingui al Plec de clàusules de la concessió del servei.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència  al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
 • Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb l’administració local, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament del centre.
 • Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Ajuntament, sobre el funcionament del centre.
 • Qualsevol altra que li atribueixi l’administració educativa.

Qui el forma?

 • Un representant de l’Ajuntament de Manresa.
 • Dos representants del personal educador
 • Dos representants de les famílies de l’escola
 • Un representant del personal d’administració i serveis.
 • La directora de la llar d’infants

Com a norma general el Consell Escolar es reuneix dos cops al llarg del curs, un entre els mesos d’octubre i novembre, i l’altre entre els mesos de juny i juliol.

Si us voleu posar en contacte amb la Sònia i la Coloma, les representants del Consell Escolar de l’escola, ho podeu fer a través d’aquesta adreça de correu electrònic: lallumconsellescolar@gmail.com